!
!
Algemene voorwaarden
!
!

TendenZ is de leverende partij, ingeschreven onder nummer 32.14.29.41 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort. TendenZ is gevestigd op de Domstraat 64, 3864PR te Nijkerkerveen, Nederland. Telefonisch bereikbaar onder nummer 06-14603882.

 

TendenZ Outdoors is houder van de domeinnamen www.zonnedoeken.nl en www.schaduwdoeken.info

 

.        Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die met TendenZ aangegaan worden betreffende de verkoop, levering en betaling van zonweringproducten en bevestigingsmaterialen zoals aangeboden op de genoemde sites, alsmede hiermee verband houdende producten en/of diensten.

.        Naast deze algemene voorwaarden kan TendenZ Outdoors aanvullende voorwaarden hanteren, gerelateerd aan een bepaalde transactie of werkzaamheden. Deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van de algemene voorwaarden en worden schriftelijk vastgelegd.

.        De algemene voorwaarden van TendenZ Outdoors zijn op deze website te lezen; telefonisch of per e-mail aan info@zonnedoeken.nl  een hard-copy exemplaar aan te vragen.  Bij de offerte en het plaatsen van een order zal om een akkoord worden gevraagd in te stemmen met deze algemene voorwaarden. Het is de plicht van de klant om deze goed door te lezen. Kennis hiervan wordt verondersteld bij de beoordeling van geschillen.

.        TendenZ houdt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel uit te breiden

.        Prijsvermeldingen op www.zonnedoeken.nl alsmede een van de andere websites en/of extensies (.de, .co.uk., .be) door TendenZ Outdoors beheerd, flyers, folders en advertenties  zijn geen offertes en hieraan kunnen dienovereenkomstig geen rechten worden ontleend.

.        Overeenkomsten met TendenZ Outdoors komen pas na beoordeling van een bestelling door TendenZ tot stand. TendenZ Outdoors is gerechtigd een bestelling of opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren.

.        Koper heeft het recht de met TendenZ Outdoors  - via de website - aangegane overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, mits dit binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product gebeurd. Daarna heeft u nog 14 dagen om het artikel daadwerkelijk te retourneren.  Koper dient het ongeschonden product naar TendenZ te retourneren en draagt hierbij slechts de kosten van retournering en het risico voor beschadiging tijdens de retourzending. Eventueel  door de koper verrichte betalingen worden zo mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde product teruggestort. Retourzendingen dienen vooraf te worden aan info@zonnedoeken.nl waarna een autorisatie nummer wordt verstrekt. Zonder dit autorisatie nummer kunnen geen retouren worden geaccepteerd.

Producten op maat : Producten op maat dienen vooraf te worden voldaan en kunnen niet worden geruild of geretourneerd. Het inmeten en het doorgeven van de maatvoering ligt bij de klant. De klant keurt een tekening of schets of omschrijving goed of geeft zelf een tekening of schets door en geeft daarmee opdracht voor de genoemde maatvoering en verwerkingsspecificaties. Door krimp of rek of verwerking van de stoffen is een afwijking van 5% op de specificaties toelaatbaar. Slechts indien uitdrukkelijk en onomstotelijk niet is voldaan aan de genoemde specificaties in de finale tekening of omschrijving, kan de klant bezwaar maken. Tendenz behoudt zich in een dergelijk geval het recht voor om de klacht in behandeling te nemen en eventuele reeds geleverde producten aan te passen indien mogelijk. De klant dient hieraan zijn/haar medewerking te verlenen.

      TendenZ houdt zich het recht voor geretourneerde producten te weigeren dan wel slechts een gedeelte van de door koper verrichte betaling terug te storten indien het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd. Als regel voor gebruikt hanteren wij de norm : "niet meer dan in een gewone winkel gebruikelijk is". De producten dienen in wederverkoopbare staat te zijn incl. originele verpakking en handleiding etc. In alle gevallen zal TendenZ contact met koper opnemen om tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen

.        Alle afbeeldingen, foto’s, gegevens betreffende modellen, stoffen, gebruikte materialen, kleur enz met betrekking tot door TendenZ aangeboden producten in alle denkbare media worden met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Producten kunnen zonder vooraankondiging worden gewijzigd door de fabrikant. Nimmer kan onjuistheid van dergelijke gegevens reden zijn voor schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

.        De prijzen van zijn, indien niet anders vermeld, in Euro’s en inclusief BTW.

.        Verkopen op rekening dienen binnen 14 dagen na ontvangst van het product op bankrekening 67.14.98.290 (ING bank te Amersfoort)  te zijn bijgeschreven. De geleverde producten blijven eigendom van TendenZ totdat het te betalen bedrag voldaan is.

.        Indien de koper na aanmaning tot betaling nog steeds in gebreke blijft kan opeisen van de koopsom aan een incassobureau uitbesteed worden. De hieruit voortvloeiende kosten zoals (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, kosten van advocaat, deurwaarder e.d.  zijn voor rekening van de koper. De minimaal in rekening gebrachte kosten bij een aanmaning zijn € 25,-

.        TendenZ streeft naar levering van haar producten binnen 7 werkdagen. TendenZ kan voor overschrijding van deze levertijd niet aansprakelijk gesteld worden. Is TendenZ niet in staat binnen 30 dagen te leveren, dan wordt tijdig contact met de koper opgenomen. Getracht zal worden een passend alternatief te bieden. De koper heeft de keuze dit te accepteren, of (een deel van)de koop te ontbinden. In het laatste geval zal het (teveel) betaalde bedrag binnen 14 dagen teruggestort worden.

.        Levering van het product vindt plaats op het door de koper aangegeven adres, dan wel op het door de koper laatst opgegeven leveradres mocht dat afwijken van het factuur adres.

 

Koper dient, wanneer een bestelling niet aan de verwachtingen voldoet, TendenZ in staat te stellen eventuele gebreken te herstellen. Dit binnen een redelijke termijn van 4 weken.